BAODER BD-1050C

BAODER BD-1050C

Otomatik Kesim Makinesi

BAODER BD-1050CS

BAODER BD-1050CS

Otomatik Ayıklamalı Kesim Makinesi

BAODER BD-1050CSF

BAODER BD-1050CSF

Otomatik Kesim Makinesi